Uczciwe ceny dostawy
Więcej niż 5000 zadowolonych instalatorów
Wiedza specjalistyczna i webinary
Hotline +48 729 975 469

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych

Przekazanie Państwa danych osobowych nie jest ani prawnie, ani umownie obowiązkowe, ani wymagane do zawarcia jakiejkolwiek umowy, chyba że z poniższych postanowień wynika odmiennie. Nie są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych. Niepodanie danych osobowych nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie do momentu, w którym poniższe procedury przetwarzania danych osobowych nie wskazują na inne postanowienia. "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej.

Pliki rejestru serwera
Mogą Państwo korzystać z naszych stron internetowych bez konieczności przekazywania danych osobowych. Podczas każdego dostępu do naszej strony internetowej dane użytkownika są przekazywane przez przeglądarkę internetową do nas lub do naszych dostawców usług hostingowych/IT i zapisywane w plikach rejestru serwera. Dane przechowywane w tych plikach zawierają na przykład nazwę strony, z której nastąpiło połączenie, datę i godzinę połączenia, adres IP, ilość przekazanych danych oraz dostawcę usług internetowych, który dokonał połączenia. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). ze względu na nasze uzasadnione potrzeby zapewnienia sprawnego działania naszej strony internetowej, jak również poprawy naszych usług.
 
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego
Przy korzystaniu z formularza kontaktowego gromadzone są wyłącznie Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) w podanym przez Państwa zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie nawiązania kontaktu. Poprzez wysłanie wiadomości wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie art. 6 (1) lit. a RODO za Państwa zgodą. Mogą Państwo wycofać tak wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, zgłaszając to do nas, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego za Państwa zgodą do momentu wycofania zgody. Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zgłoszenia. Następnie Państwa dane osobowe są usuwane, za wyjątkiem sytuacji, gdy wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.
 
Wykorzystanie Google reCAPTCHA
Nasza strona korzysta z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Żądanie służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez automatyczne przetwarzanie maszynowe. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i wykorzystane przez nią w dalszym ciągu. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google w celu realizacji usługi reCAPTCHA zostaną przekazane Google. Dane te będą przetwarzane przez Google na terenie UE i potencjalnie także w USA. Przekazywanie danych do USA objęte jest decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, „Privacy Shield”. Google uczestniczy w „Privacy Shield” i podporządkowuje się jej wymaganiom.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na ochronie naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, niewłaściwym wykorzystaniem i spamem.
Bardziej szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA i związanej z nim deklaracji o ochronie danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html and https://www.google.com/privacy
 
Konto klienta
Przy założeniu konta klienta zbieramy Państwa dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu usprawnienie Państwa zakupów oraz ułatwienie realizacji zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. a RODO za Państwa zgodą. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się za Państwa zgodą do momentu wycofania zgody. W takim przypadku Państwa konto klienta zostanie usunięte.
 
Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy realizacji zamówień
W przypadku złożenia przez Państwa zamówienia gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji i obsługi Państwa zamówienia oraz opracowania Państwa zapytań. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jest niezbędne do zrealizowania z Państwem umowy. Państwa dane osobowe są przekazywane np. wybranym przez Państwa firmom wysyłkowym i dostawcom usług pośrednictwa w sprzedaży (dropshipping), dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie obsługi zamówienia oraz dostawcom usług IT. W każdym przypadku będziemy ściśle przestrzegać wymogów prawnych z tym związanych. Zakres przekazywania danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.
  
Wykorzystanie Państwa adresu e-mail do przesyłania biuletynów
Wykorzystujemy Państwa adres e-mail poza umownym przetwarzaniem wyłącznie w celu wysyłania Państwu biuletynu informacyjnego dla naszych celów marketingowych. Przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 6 (1) lit. a RODO. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się za Państwa zgodą do momentu jej wycofania. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego, wykorzystując odpowiedni link w biuletynie informacyjnym lub poprzez kontakt z nami. Państwa adres e-mail zostanie wówczas usunięty z katalogu odbiorców. Państwa dane zostaną przekazane dostawcy usług do marketingu e-mailowego w ramach realizacji zamówienia. Dane te nie będą przekazywane innym osobom trzecim.
 
Wykorzystanie Państwa adresu e-mail do wysyłania marketingu bezpośredniego
Państwa adres e-mail, który uzyskaliśmy w ramach sprzedaży towaru lub usługi, wykorzystujemy do elektronicznego przesyłania materiałów marketingowych dotyczących naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już Państwo u nas nabyli, o ile nie wyrażą Państwo sprzeciwu wobec takiego wykorzystania. W celu zawarcia umowy muszą Państwo podać swój adres e-mail. Niepodanie go uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa adresu e-mail, kontaktując się z nami. Dane kontaktowe do korzystania z prawa do sprzeciwu znajdą Państwo na naszym znaczku. Mogą Państwo również skorzystać z linku umieszczonego w e-mailu marketingowym. Nie będzie się to wiązało z żadnymi kosztami, poza kosztami wysyłki według taryfy podstawowej.
 
Przekazywanie Państwa adresu e-mail firmom spedycyjnym w celu uzyskania informacji o statusie wysyłki
W ramach realizacji umowy przekazujemy Państwa adres e-mail firmie transportowej, jeśli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia. Przekazanie ma na celu poinformowanie Państwa drogą e-mailową o statusie wysyłki Państwa zamówienia. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. a RODO za Państwa zgodą. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami lub firmą transportową, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego za Państwa zgodą do momentu jej wycofania.
 
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w ramach sprawdzania wiarygodności kredytowej
W przypadku płatności z góry, np. za pomocą faktury lub bezpośredniego obciążenia rachunku, zastrzegamy sobie prawo do uzyskania raportu o wiarygodności kredytowej na podstawie procesów matematycznych i statystycznych z wykorzystaniem Atradius N.V., David Ricardostraat 1, 1066 Amsterdam. W tym celu przekażemy dane osobowe wymagane do oceny wiarygodności kredytowej do powyższej firmy i wykorzystamy otrzymane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa zaległości w płatnościach w celu podjęcia odpowiedniej decyzji dotyczącej zasadności, wykonania lub zakończenia stosunku umownego. Sprawdzenie wiarygodności kredytowej może obejmować wskaźniki prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie naukowo uznanych procedur matematycznych i statystycznych, z uwzględnieniem m.in. informacji adresowych. Państwa dobro, które należy chronić, będzie brane pod uwagę zgodnie z wymogami prawnymi. Przetwarzanie danych służy sprawdzeniu zdolności kredytowej w celu zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz uzasadniony interes w ochronie przed zaległościami w płatnościach w przypadku płatności z góry. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kontaktując się z nami, ze względu na Państwa sytuację osobistą. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z wybranym przez Państwa sposobem płatności. Brak podania danych oznacza, że umowa nie będzie mogła zostać zawarta z wybraną przez Państwa formą płatności.
 
Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka")
Nasza strona internetowa używa plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub przez przeglądarkę internetową użytkownika w jego systemie komputerowym. Gdy użytkownik łączy się z daną stroną internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookies, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Pliki cookies umożliwiają również naszym systemom rozpoznanie przeglądarki po zmianie strony i udostępnienie Państwu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być udostępniane bez użycia plików cookies. Usługi te wymagają ponownego rozpoznania przeglądarki po zmianie strony. Nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookies, aby umożliwić nam analizę zachowań osób odwiedzających naszą stronę internetową.  Pliki cookies wykorzystujemy również w celu przesyłania osobom odwiedzającym inne strony internetowe ukierunkowanych komunikatów promocyjnych zgodnych z ich zainteresowaniami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie § 15 ust. 3 TMG ( Ustawa o telemediach), jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Zebrane w ten sposób dane są poddawane pseudonimizacji za pomocą środków technicznych. Z tego powodu nie jest możliwe powiązanie tych danych z Państwa osobą. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kontaktując się z nami, z powodów osobistych. Pliki cookies są zapisywane na Państwa komputerze. Dlatego mają Państwo pełną kontrolę nad używaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, Mogą Państwo zdecydować, czy chcą Państwo korzystać z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies i przekazywanie zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookies mogą zostać w każdej chwili usunięte. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Za pomocą poniższych linków mogą Państwo dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie (lub między innymi je dezaktywować) w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Przeglądarka Chrome: 
Wykorzystanie Google Analytics 
Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej użytkowników. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz administratora strony internetowej związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Google skraca w ten sposób wcześniej Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych do USA jest objęte decyzją adekwatności wydaną przez Komisję Europejską. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz uzasadniony interes w dostosowaniu strony internetowej do Państwa potrzeb. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kontaktując się z nami, z powodów związanych z Państwa sytuacją osobistą. Mogą Państwo uniemożliwiać zapisywanie plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że może to uniemożliwić Państwu pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie przez Google danych (w tym Państwa adresu IP) generowanych przez pliki cookies i powiązanych z Państwa korzystaniem ze strony internetowej, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem [ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ]. Użytkownik może ustawić plik cookie opt-out, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach. Pliki cookie opt-out zapobiegają gromadzeniu Państwa danych w przyszłości, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową. Aby zapewnić pełne działanie tej funkcji, należy dokonać wyłączenia na wszystkich używanych przez Państwa systemach i urządzeniach. Jeżeli klikną Państwo na niniejszy link, plik cookie opt-out zostanie ustawiony: Wyłącz Google Analytics. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/  i https://policies.google.com/?hl=en.
  
Wykorzystanie PHP Web Stat 
Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego PHP Web Stat firmy PHP Web Stat (Sternbuschweg 2, 46562 Voerde). Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej użytkowników. Dane są zbierane i zapisywane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych może zostać wygenerowany profil użytkowania pod pseudonimem. W tym celu mogą zostać zastosowane pliki cookies. Pliki cookies ułatwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Dane zebrane za pomocą technologii PHP Web Stat nie będą w przyszłości wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika strony internetowej ani łączone z danymi osobowymi osoby posługującej się pseudonimem bez odrębnie wydanej na to zgody zainteresowanej strony. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust .1 lit. f RODO z powodu naszego uzasadnionego interesu związanego z dostosowaniem strony internetowej do Państwa potrzeb. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kontaktując się z nami, z powodów związanych z Państwa sytuacją osobistą. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w Państwa przeglądarce internetowej. . Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.
 
Wykorzystanie przez Google Inc. funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych".
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funkcja ta służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google używa plików cookie do analizy korzystania z witryny, co stanowi podstawę do tworzenia reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników. Pliki cookies umożliwiają rejestrowanie wizyt na stronie internetowej oraz anonimowych danych dotyczących korzystania z tej strony. Dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe nie są zapisywane. Jeśli odwiedzą Państwo inną stronę w sieci reklamowej Google, zostaną Państwu wyświetlone reklamy, które z większym prawdopodobieństwem uwzględnią wcześniejsze obszary zainteresowania produktami i informacjami. Państwa dane mogą być również przekazywane do USA. Przekazywanie danych do USA jest objęte decyzją adekwatności wydaną przez Komisję Europejską. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest kierowanie do odwiedzających stronę internetową ukierunkowanego marketingu poprzez wyświetlanie im spersonalizowanych reklam związanych z zainteresowaniami, gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci wyświetlania Google. Mają Państwo prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kontaktując się z nami, z powodów związanych z Państwa sytuacją osobistą. W tym celu mogą Państwo na stałe dezaktywować stosowanie plików cookies, korzystając z poniższego linku, pobierając i instalując wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en. Mogą Państwo dezaktywować korzystanie z plików cookies przez osoby trzecie, wchodząc na stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/  i postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji. Więcej szczegółowych informacji na temat remarketingu Google oraz związaną z nim deklarację ochrony danych mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://www.google.com/privacy/ads/
 
Wykorzystanie śledzenia konwersji Google Ads 
Nasza strona internetowa korzysta z internetowego programu marketingowego "Google Ads", w tym z funkcji śledzenia konwersji. Śledzenie konwersji Google jest usługą świadczoną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli klikną Państwo na reklamy umieszczone przez Google, na Państwa komputerze zostanie umieszczony plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli odwiedzą Państwo określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, zarówno my, jak i Google będziemy mogli rozpoznać, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali Państwo przekierowani na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje osobny plik cookie. Dlatego nie jest możliwe śledzenie plików cookies odnoszących się do stron internetowych klientów korzystających z programu Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Dzięki temu możemy poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w znacznik śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu ukierunkowanego oraz analizy skuteczności i wydajności tego marketingu. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kontaktując się z nami, z powodów związanych z Państwa sytuacją osobistą. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić Państwu pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Wówczas nie będą Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji. Ponadto w ustawieniach reklamowych Google można wyłączyć spersonalizowaną reklamę. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Ponadto można dezaktywować stosowanie plików cookie przez osoby trzecie, wchodząc na stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji. Więcej informacji oraz deklarację ochrony danych firmy Google znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/
 
Korzystanie z funkcji remarketingu na Facebooku
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu "Custom Audiences" firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Funkcja ta służy do kierowania do osób odwiedzających stronę internetową reklam związanych z zainteresowaniami w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu wdrożyliśmy na naszej stronie internetowej znacznik remarketingowy Facebooka. Ten znacznik tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. W ten sposób serwer Facebooka jest informowany, które z naszych stron internetowych zostały przez Państwa odwiedzone. Facebook przyporządkowuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. Gdy odwiedzają Państwo portal społecznościowy Facebook, wyświetlane są Państwu spersonalizowane, związane z zainteresowaniami reklamy Facebooka. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust .1 lit. f RODO, z uwagi na nasz uzasadniony interes w realizacji powyższego celu. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kontaktując się z nami, z powodów związanych z Państwa sytuacją osobistą. Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można w tym celu dezaktywować tutaj. Więcej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 
Wykorzystanie Google AdSense
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji AdSense firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funkcja ta służy do wynajmowania powierzchni reklamowych na stronie internetowej i wykorzystywania ich do kierowania do użytkowników odwiedzających stronę internetową ukierunkowanych, powiązanych z zainteresowaniami reklam. Funkcja ta wyświetla odwiedzającym stronę internetową spersonalizowane, związane z zainteresowaniami reklamy z sieci reklamowej Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google może również przekazywać te dane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w powyższym celu. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kontaktując się z nami, z powodów związanych z Państwa sytuacją osobistą. Mogą Państwo trwale dezaktywować stosowanie plików cookies, korzystając z poniższego linku, pobierając i instalując wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en. Ponadto mogą Państwo dezaktywować stosowanie plików cookie przez osoby trzecie, wchodząc na stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/  i postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że może to uniemożliwić pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Więcej informacji oraz deklarację ochrony danych firmy Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ , https://www.google.com/policies/privacy/ 
 
Wykorzystanie wtyczek Facebooka

Niniejsza strona internetowa korzysta z wtyczek sieci społecznościowej facebook.com prowadzonej przez Facebook Inc. pod adresem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Przy każdym wyświetleniu jednej z naszych stron internetowych, na której znajduje się wtyczka Facebooka, następuje połączenie z serwerami Facebooka, do Państwa przeglądarki wysyłany jest komunikat, a wtyczka jest uruchamiana na stronie internetowej. W ten sposób serwer Facebooka dowiaduje się, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Zakładając, że podczas uruchamiania wtyczki Facebook jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie użytkownika na Facebooku, Facebook przyporządkowuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. Dalsze informacje zbierane i przyporządkowywane przez Facebook są związane z korzystaniem z funkcji wtyczki (np. kliknięcie przycisku "Lubię to" lub dodanie komentarza). Aby zapobiec gromadzeniu i przyporządkowaniu tych danych, przed uruchomieniem wtyczki należy wylogować się z konta użytkownika na Facebooku. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook zbierał i bezpośrednio przyporządkowywał powyższe informacje do Państwa profilu na Facebooku, będą Państwo musieli albo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony, albo uruchomić "blokadę Facebooka", która powstrzymuje wtyczki Facebooka przed uruchomieniem na naszych stronach. Aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook, jak również na temat swoich praw i możliwości ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.  

Wykorzystywanie przycisku "+1" Google

Na tych stronach internetowych używany jest przycisk "+1" sieci społecznościowej Google Plus firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA, (zwanej dalej "Google"). Jeżeli wejdą Państwo na stronę internetową naszej firmy, na której znajduje się przycisk "+1", zostanie nawiązane połączenie z serwerami Google w USA, a przycisk zostanie wyświetlony na stronie internetowej poprzez powiadomienie Państwa przeglądarki. W tym przypadku Państwa adres IP, jak również informacje, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili, są przekazywane do serwera Google. Odbywa się to niezależnie od tego, czy użytkownik zarejestrował się lub jest zalogowany w Google Plus. Dane są przekazywane również w przypadku użytkowników, którzy nie są zarejestrowani lub zalogowani na tych stronach. Przycisk "+1" nie jest wykorzystywany do rejestrowania Państwa wizyt w Internecie. Podczas wyświetlania przycisku "+1", Google nie zapisuje na stałe historii Państwa przeglądarki, jak również nie analizuje w inny sposób Państwa wizyty na stronie z przyciskiem "+1". Google zapisuje dane dotyczące Państwa wizyty na okres około dwóch tygodni w celu konserwacji systemu i rozwiązywania problemów. Dane te nie są jednak ustrukturyzowane według indywidualnych profili, nazw użytkowników lub adresów URL i nie są nam przekazywane.

Ponadto, jeśli są Państwo członkami Google Plus i jeśli są Państwo zalogowani na Google Plus w okresie, w którym korzystają Państwo z wtyczki, informacje zebrane na temat Państwa wizyty na stronie internetowej są powiązane z Państwa kontem Google Plus i ujawniane innym użytkownikom. Również w przypadku interakcji, które są możliwe dzięki różnym wtyczkom Google, odpowiednie informacje o użytkowniku są zbierane i przekazywane do Google i tam zapisywane. Przegląd różnych typów wtyczek Google można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/+/web/

Jeśli udostępnili Państwo swój profil publicznie w ustawieniach Google Plus, Państwa "+1" może zostać nałożone przez Google jako informacja wraz z nazwą Państwa profilu i Państwa zdjęciem w usługach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w Państwa profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie. Jeśli nie chcą Państwo, aby Google przyporządkowywał zebrane informacje bezpośrednio do Państwa profilu Google Plus, muszą się Państwo najpierw wylogować z Google Plus przed odwiedzeniem naszej strony. Pozostałe informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Google, o przysługujących Państwu prawach i możliwościach ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia pobierania wtyczek Google poprzez zainstalowanie odpowiednich dodatków w swojej przeglądarce.

Wykorzystanie wtyczek Twittera

Na naszej stronie internetowej zostały zintegrowane funkcje serwisu Twitter. Twitter jest portalem mediów społecznościowych firmy Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA). Korzystamy z wtyczek Twittera. Jeśli korzystają Państwo z odpowiedniej strony internetowej, która posiada taką wtyczkę, dane są wymieniane z serwerami Twittera znajdującymi się w USA. Również w przypadku interakcji, które są możliwe za pomocą różnych wtyczek Twittera, odpowiednie informacje o Państwie są zbierane i przekazywane do Twittera i tam zapisywane. Ponadto, jeśli są Państwo członkami Twittera i jeśli są Państwo zalogowani na Twitterze w okresie korzystania z wtyczki, informacje zebrane na temat Państwa wizyty na stronie internetowej są powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Jeśli nie chcą Państwo, aby Twitter powiązał i połączył informacje z danymi Państwa konta na Twitterze, należy wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Twittera można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy.

Wykorzystanie wtyczek Instagram
Niniejsze strony internetowe wykorzystują wtyczkę dostawcy usług internetowych Instagram, która jest dostarczana przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). W przypadku dostępu do stron naszej witryny internetowej, które zawierają tę wtyczkę, spowoduje to wygenerowanie połączenia z serwerem Instagram i wskaże wtyczkę na stronie za pomocą komunikatu w przeglądarce. Informacje takie jak Państwa adres IP i strony internetowe, które odwiedziłeś, są przekazywane do serwera Instagram. Jeśli są Państwo zalogowani na Instagramie, Instagram przypisze te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcie przycisku "Instagram") informacje te są również przypisywane do Państwa konta Instagram, czemu mogą Państwo zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się przed użyciem wtyczki. Jeśli nie chcą Państwo, aby Instagram bezpośrednio dodawał zebrane informacje do Państwa konta Instagram, musisz albo wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony, albo użyć dodatku lub blokera skryptów "NoScript" (noscript.net), aby zablokować ładowanie wtyczki Instagram na naszych stronach internetowych. Dalsze informacje na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Instagram, Państwa praw i prywatności można znaleźć w polityce prywatności Instagram: help.instagram.com/155833707900388 

Wykorzystanie YouTube
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję YouTube LLC do osadzania filmów z YouTube. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube"). YouTube jest spółką powiązaną z Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").Ta funkcja pokazuje filmy z YouTube w iFrame na stronie internetowej. W tym miejscu włączona jest opcja "zaawansowany tryb prywatności". Dzięki temu YouTube nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę. Tylko w przypadku obejrzenia filmu wideo informacje są przekazywane do YouTube i przez niego zapisywane. Dalsze informacje na temat danych zbieranych i wykorzystywanych przez YouTube i Google, Państwa praw i prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Okres przechowywania danych osobowych.
Po zakończeniu przetwarzania umownego dane są początkowo przechowywane przez czas trwania okresu gwarancyjnego, następnie zgodnie z okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo, w szczególności prawo podatkowe i handlowe, i po upływie tego okresu usuwane, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tychże danych. 

Prawa osoby poszkodowanej
Jeśli wymogi prawne są spełnione, przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 RODO: Prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, a także wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Mogą się Państwo z nami w dowolnym momencie. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w naszym logo. Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszymi inspektorami ochrony danych pod adresem: datenschutz@memodo.de.

Prawo do złożenia skargi do organów nadzorczych.
Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzanie danych określone w niniejszym dokumencie opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa określonej sytuacji, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku skutecznego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami lub prawami i swobodami, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw, powiadamiając nas o tym. Przy skutecznym sprzeciwie zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej.

Inspektor ochrony danych
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:
datenschutz@memodo.de

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022

Ostatnio oglądane