Uczciwe ceny dostawy
Więcej niż 5000 zadowolonych instalatorów
Wiedza specjalistyczna i webinary
Hotline +48 729 975 469

Ogólne Warunki Umowne

§ 1 Obszar zastosowania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (OWU) mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych między naszą firmą (Memodo GmbH) a naszymi klientami. Odmienne lub sporne warunki klienta stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy jednoznacznie wyrazimy zgodę na ich obowiązywanie. Wyrażenie zgody nie ma zastosowania, jeśli realizujemy dostawę dla klienta bez zastrzeżeń, znając warunki klienta.

(2) Oferowane przez nas towary, usługi i szkolenia oferujemy wyłącznie do sprzedaży lub rezerwacji, o ile klient jest osobą fizyczną, prawną lub spółką osobową, która w momencie zawarcia czynności prawnej w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej prowadzi działalność gospodarczą (przedsiębiorcy zgodnie z § 14 BGB). Umowa z konsumentami (§ 13 BGB)) jest wykluczona.

(3) OWU stosuje się w szczególności dla umów sprzedaży i/lub dostawy towarów, niezależnie od tego, czy sami wytwarzamy towary, czy też nabywamy je od dostawców (§§ 433, 650 BGB)). O ile nie uzgodniono inaczej, OWU obowiązują w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

(4) Istotne z punktu widzenia prawa oświadczenia i zawiadomienia klienta dotyczące umowy (np. wyznaczanie terminów, zgłaszanie wad, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny) muszą być składane na piśmie, tzn. w formie tekstowej (np. list, e-mail, faks). Ustawowe wymogi dotyczące formy oraz dodatkowe czynności dowodowe, szczególnie w przypadku wątpliwości co do zdolności prawnej składającego oświadczenie, pozostają nienaruszone.

 

§ 2 Zawarcie umowy o sprzedaży towarów i świadczenie usług

(1) Szczegóły umów sprzedaży towarów i / lub świadczenia usług, w szczególności istotne cechy towarów i / lub usług, znajdują się w poszczególnych wycenach (ofertach).

(2) Nasza oferta handlowa/sprzedaż w Internecie nie stanowi wiążącej oferty. Ma to zastosowanie również do sytuacji, jeżeli udostępniamy kupującemu katalogi, dokumentację techniczną (np. rysunki, plany, obliczenia, odniesienia do norm DIN), inne opisy produktów lub dokumenty - również w formie elektronicznej - do których zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie.

(3) Umowa zostaje zawarta poprzez zamówienie towaru lub usługi przez klienta (propozycja umowy) i jej przyjęcie przez nas. Przyjęcie propozycji umowy następuje poprzez potwierdzenie w formie tekstowej (np. E-Mail), w którym potwierdzamy przyjęcie zamówienia lub dostawę towaru do klienta (potwierdzenie zamówienia). Samo potwierdzenie otrzymania zamówienia lub e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia ze sklepu internetowego nie stanowi przyjęcia zamówienia. O ile w zamówieniu klienta nie postanowiono inaczej, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia propozycji umowy klienta w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.

(4) Na życzenie klienta przedstawimy mu indywidualną ofertę, którą prześlemy w formie tekstowej i która będzie dla nas wiążąca przez okres pięciu (5) dni. Zawarcie umowy jest w tym wypadku uzależnione od dostępności produktu w momencie przyjęcia naszej oferty poprzez odpowiednie zamówienie lub potwierdzenie oferty przez klienta.

(5) Towary oferowane w sprzedaży w sklepie internetowym sprzedawane są wyłącznie w ilościach zwyczajowo przyjętych w handlu do montażu indywidualnych systemów fotowoltaicznych z magazynem energii w domach prywatnych. Większe ilości należy skonsultować z doradcą Memodo w celu otrzymania indywidualnej oferty. Sklep internetowy generuje automatyczne oferty w oparciu o przedstawione parametry, dlatego też Memodo GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania pojedynczych dużych zamówień lub anulowania wielu pojedynczych zamówień wygenerowanych w okresie dwóch dni kalendarzowych w ciągu 5 dni roboczych.

Zmiany adresu, zmiany statusu własności, statusu spółki lub inne okoliczności mające wpływ na sytuację ekonomiczną naszego klienta, muszą być niezwłocznie zgłoszone nam na piśmie. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że naszym roszczeniom grozi niemożność zapłaty przez klienta, przysługują nam prawo wynikające z § 321 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) (zarzut niepewności). W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do żądania zapłaty lub zabezpieczenia wszystkich roszczeń wynikających z wszystkich istniejących umów oraz do odmowy wykonania wszystkich istniejących umów do czasu dostarczenia zaliczki lub zabezpieczenia.

 

§ 3 Zawarcie umowy o przeprowadzenie szkolenia

(1) Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się w danej ofercie.

(2) Nasze oferty szkoleń zawarte na naszej stronie internetowej są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(3) Wiążące zgłoszenie można złożyć za pomocą systemu rejestracji online.

(4) Przyjęcie oferty (a tym samym zawarcie umowy) następuje poprzez potwierdzenie rejestracji w formie tekstowej (np. e-mail).

(5) Na życzenie prześlemy Państwu indywidualną ofertę, która zostanie przesłana w formie tekstowej i która będzie nas obowiązywać przez termin siedmiu (7) dni kalendarzowych. Akceptacja oferty następuje poprzez potwierdzenie w formie tekstowej.

(6) Przetwarzanie rejestracji i przekazywanie wszystkich wymaganych informacji w związku z zawarciem umowy odbywa się częściowo w sposób zautomatyzowany (za pomocą poczty elektronicznej). Dlatego należy upewnić się, że podany adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności, że nie uniemożliwiają tego żadne filtry SPAM.

 

§ 4 Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń

(1) Jeżeli przedmiotem umowy są usługi, wówczas jesteśmy zobowiązani do wykonania usług zgodnie z opisem zawartym w ofercie. Usługi te świadczymy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, osobiście lub przez osoby trzecie.

(2) Jeśli przedmiotem umowy jest szkolenie, to odbywa się ono w formie opisanej w poszczególnych ofertach w uzgodnionych terminach.

(3) Jeżeli realizacja danego szkolenia jest uzależniona od liczby uczestników, to minimalna wymagana liczba uczestników zostanie podana w poszczególnych ofertach. Jeżeli minimalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta, poinformujemy Państwa najpóźniej na dwa (2) dni przed rozpoczęciem danego szkolenia w formie tekstowej (np. e-mailem) o odwołaniu zarezerwowanego szkolenia. Wszelkie już wykonane usługi zostaną w tym przypadku niezwłocznie zrekompensowane.

(4) Bezpłatne szkolenie nie jest podstawą do wdrożenia.

(5) W związku z korzystaniem z pomieszczeń i obiektów szkoleniowych należy przestrzegać miejscowego regulaminu obiektu. Uczestnik musi stosować się do naszych wytycznych lub wytycznych osoby prowadzącej szkolenie.

 

§ 5 Warunki dostawy

(1) Podane przez nas terminy dostaw nie stanowią wiążących terminów dostaw. Terminy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione. W przypadku opcji płatności z góry, wysyłka towaru następuje dopiero po zaksięgowaniu pełnej ceny zakupu oraz kosztów transportu i wysyłki.

(2) Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych (np. niedostępność towaru) nie będziemy mogli dotrzymać wiążących terminów dostawy, poinformujemy o tym niezwłocznie klienta, podając jednocześnie przewidywany nowy termin dostawy. Jeśli towar nie będzie dostępny w nowym terminie dostawy, kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności; w tym przypadku jesteśmy uprawnieni do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. W przypadku niedostępności towaru nasze prawo do odstąpienia od umowy obowiązuje, jeśli dostawca nie dostarcza nam towaru i nie ponosimy z tego powodu żadnej winy.

(3) Z chwilą skutecznego wysłania dostawy z magazynu, ryzyko przypadkowego zaginięcia i przypadkowego uszkodzenia towaru spoczywa na nas do momentu doręczenia towaru klientowi.

(4) Na żądanie i koszt klienta towar może zostać wysłany do innego miejsca docelowego (sprzedaż konsygnacyjna). W tym przypadku ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego uszkodzenia towaru, jak również ryzyko opóźnienia przechodzi już z chwilą dostarczenia towaru do spedytora, przewoźnika lub osoby/instytucji, która w inny sposób ma zrealizować wysyłkę. W niektórych przypadkach dostawa odbywa się bezpośrednio od producenta do klienta (podmiot trzeci). O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do określenia charakteru przesyłki (w szczególności: przedsiębiorstwa transportowego, trasy przewozu, pakowania). Jeżeli klient wyrazi takie żądanie, przesyłka jest realizowana z odpowiednim ubezpieczeniem transportowym.

(5) W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej ("UE"). W przypadku dostaw do innych krajów, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

(6) Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, jeżeli dostawa częściowa jest dla klienta możliwa do wykorzystania w ramach celu zawartej umowy, dostawa pozostałych zamówionych towarów zostanie zapewniona, a klient nie będzie ponosił znaczących dodatkowych wydatków lub dodatkowych kosztów (chyba że oświadczymy ze jesteśmy gotowi do pokrycia takich kosztów).

(7) Jeżeli klient zwleka z odbiorem, nie współpracuje lub jeżeli nasza dostawa opóźnia się z innych przyczyn, za które odpowiada klient, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za powstałą szkodę łącznie z dodatkowymi wydatkami (np. koszty magazynowania). Z tego tytułu pobieramy zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 50,00 EUR za koszty obsługi. Ponadto naliczamy zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 10,00 EUR za każdy dzień kalendarzowy, licząc od daty dostawy lub (w przypadku braku terminu dostawy) od daty zgłoszenia gotowości towaru do wysyłki. Nie narusza to wykazania wyższej szkody i naszych ustawowych roszczeń (w szczególności odszkodowania za dodatkowe nakłady, rozsądnego odszkodowania, rozwiązania umowy); ryczałt jest jednak naliczany na poczet dalszych roszczeń pieniężnych.

(8) Termin wysyłki towaru może zostać przesunięty maksymalnie o dwa tygodnie od daty pierwszej dostępności. W tym czasie towary będą przechowywane w magazynie. Po tym czasie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia za opłatą zgodnie z §9 (10) lub do utworzenia nowego zamówienia z najwcześniejszą datą wydania towaru w momencie utworzenia i wyceny nowego zamówienia.

 

§ 6 Ceny oraz koszty transportu i wysyłki

(1) Podane przez nas ceny, znajdujące się w poszczególnych ofertach i potwierdzeniach zamówienia - o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej - są cenami netto, do których należy doliczyć ustawowy podatek obrotowy od towarów i usług ("VAT"). Jeśli pomiędzy zawarciem umowy a uzgodnionym terminem dostawy nastąpi istotna zmiana określonych, istotnych z punktu widzenia ceny czynników kosztowych, zastrzegamy sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny, o ile pomiędzy zawarciem umowy a terminem dostawy nie upłynęło mniej niż cztery miesiące. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wzrost ceny przekracza w momencie dostawy pierwotnie uzgodnioną cenę o więcej niż 10%.

(2) Koszty transportu, opakowania i wysyłki nie są wliczone w cenę i będą naliczane oddzielnie, chyba że uzgodniono bezpłatną dostawę. To samo dotyczy kosztów ewentualnego ubezpieczenia transportowego, które może zostać przez klienta zażądane. Wszelkie cła, opłaty, podatki i inne obciążenia publicznoprawne również ponosi klient.

(3) Koszty przesyłki w przypadku dostaw za granicę są obliczane na podstawie wagi i kodu pocztowego odbiorcy.

(4) W przypadku systemów magazynowania energii / baterii słonecznych do wszystkich przesyłek doliczana jest dopłata za towary niebezpieczne. Opłata ta wynosi 20,00 EUR w przypadku przesyłek na terenie Niemiec i 30,00 EUR w przypadku przesyłek na terenie UE.

(5) Jeśli dostawa zwolniona z VAT jest dokonywana zgodnie z §4 nr 1 lit. b) w połączeniu z §6 a) UStG. §6 a) UStG, klient jest zobowiązany do podpisania potwierdzenia odbioru i odesłania go z pieczątką firmową. Potwierdzenie odbioru należy zwrócić w ciągu 30 dni od przekazania przedmiotu zakupu. W przeciwnym razie podatek od sprzedaży zostanie pobrany w późniejszym terminie. Własność przedmiotu zakupu pozostaje zastrzeżona do czasu otrzymania potwierdzenia odbioru lub do czasu zapłacenia ponownie obliczonego podatku VAT.

(6)W przypadku systemów magazynowania energii do wszystkich przesyłek doliczana jest dopłata za towary niebezpieczne. Za wysyłki realizowane na terenie Niemiec taka opłata wynosi 20 euro a na terenie Europy 30 euro. Należy także uwzględnić jeszcze 35,00 euro za deklarację IMO, która jest wymagana przy wysyłce systemów magazynowych drogą morską.

§ 7 Warunki płatności

(1) Memodo jest uprawnione do przesłania faktury w formie dokumentu elektronicznego (np. PDF) pocztą elektroniczną do klienta (faktura elektroniczna). Faktury papierowe są wystawiane tylko według uznania Memodo lub na osobne życzenie klienta. Klient musi nas niezwłocznie i pisemnie poinformować o zmianie adresu e-mail, na który mają być wysyłane faktury. Wysłanie faktury na ostatnio podany przez klienta adres e-mail uważa się za otrzymane, jeśli klient nie poinformował nas o zmianie adresu e-mail.

(2) Klient ma do dyspozycji różne możliwości płatności oferowane podczas procesu zamówienia lub podane w danej ofercie. Klient może wybrać pomiędzy płatnością na podstawie zaliczki lub płatnością z góry. Płatność przy wpłacie zaliczki jest możliwa tylko po pozytywnym przejściu weryfikacji zdolności kredytowej.

(3) Płatność jest wymagana po wystawieniu faktury, o ile nie uzgodniono inaczej. W ramach trwających stosunków handlowych jesteśmy zawsze uprawnieni do zrealizowania dostawy w całości lub w części tylko wtedy, gdy wybraną formą płatności jest płatność z góry.

(4) Korzystanie z rabatu za płatność z góry jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w danej ofercie lub na fakturze.

(5) Klient jest uprawniony do potrącenia lub prawa zatrzymania w stosunku do roszczeń płatniczych tylko wtedy, gdy dotyczy to roszczeń z tego samego stosunku umownego, a roszczenia są prawomocnie stwierdzone lub bezsporne.

(6) Jeżeli po zawarciu umowy okaże się (np. poprzez złożenie wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego), że nasze roszczenie do ceny kupna jest zagrożone przez brak płynności finansowej klienta, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i ew. po wyznaczeniu terminu zgodnego z umową (§ 321 BGB).

(7) Jesteśmy uprawnieni do scedowania wierzytelności wobec klienta na S-Factoring GmbH, Markt 7, 04109 Leipzig (faktoring). W przypadku faktoringu płatności ze skutkiem zwalniającym mogą być dokonywane wyłącznie na rzecz S-Factoring GmbH, Markt 7, 04109 Leipzig Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN: DE85 850 503 00 55 49 99 04 41, BIC: OSDDDE81XXX. W przypadku faktoringu informujemy klienta (np. poprzez odpowiednie wskazówki na fakturze).

 

§ 8 Zachowanie prawa własności

(1) Zastrzegamy sobie prawa do własności sprzedanych towarów aż do całkowitej zapłaty wszystkich naszych bieżących należności z bieżących stosunków handlowych (należności zabezpieczone).

(2) Towar zastrzeżony nie może być zastawiony na rzecz osób trzecich lub przekazany jako zabezpieczenie przed całkowitą spłatą zabezpieczonych należności. Klient musi nas niezwłocznie powiadomić na piśmie o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub o zajęciu należącego do nas towaru przez osoby trzecie (np. konfiskata).

(3) W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku nieuiszczenia należnej ceny zakupu, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub do żądania wydania towaru na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie wydania nie zawiera jednocześnie wyjaśnienia rezygnacji, natomiast jesteśmy uprawnieni do żądania tylko towaru i zastrzeżenia sobie prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli klient nie zapłaci należnej ceny sprzedaży, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy wyznaczyliśmy klientowi stosowny termin zapłaty bez skutku lub gdy wyznaczenie takiego terminu jest ustawowo wyłączone.

(4) Klient jest upoważniony, o ile nie zalega z płatnością, do dalszej odsprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłego obrotu handlowego i / lub procesowego. W tym przypadku obowiązują następujące postanowienia dodatkowe:

a) Zastrzeżenie prawa własności rozciąga się na pełną wartość produktów powstałych w wyniku przetworzenia, przebudowy, zmieszania lub połączenia naszych towarów, przy czym towary są wykonywane na nasze zlecenie i dlatego jesteśmy uważani za producenta lecz bez żadnych zobowiązań dla nas. Jeśli prawo własności pozostaje przy przetwarzaniu, przerabianiu lub mieszaniu lub łączeniu z towarami osób trzecich, nabywamy współwłasność w proporcji do kwot zawartych w fakturze końcowej (łącznie z podatkiem VAT) za przetworzony, zmieszany lub połączony towar. Jeśli rzecz klienta ma być traktowana jako rzecz główna, klient przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu należy do niego rzecz główna. Klient przechowuje naszą wspólną własność nieodpłatnie. Poza tym w odniesieniu do produktu powstałego w ten sposób obowiązują te same zasady, co w przypadku towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności.

b) Roszczenia wobec osób trzecich z tytułu odsprzedaży towaru lub produktu, jak również te roszczenia klienta z tytułu towaru, które powstaną z innego powodu prawnego wobec jego klienta lub osób trzecich (w szczególności roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego i roszczenia o świadczenia ubezpieczeniowe), włącznie ze wszystkimi roszczeniami salda z rachunku bieżącego, klient przenosi na naszą rzecz jako zabezpieczenie na pełną kwotę / w wysokości naszych ewentualnych roszczeń lub naszego udziału we współwłasności zgodnie z poprzednim ustępem. Niniejszym wyrażamy zgodę na dokonanie tej cesji. Zobowiązania klienta wymienione w punkcie 2 obowiązują również w odniesieniu do przeniesionych roszczeń.

c) Klient pozostaje wraz z nami upoważniony do ściągania wierzytelności w celu dochodzenia należności. Zobowiązujemy się do nieściągania wierzytelności, dopóki nie jest ona wymagalna lub klient wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec nas, nie ma wady jego zdolności prawnej i nie korzystamy z zastrzeżenia własności poprzez wykonanie prawa. Punkt 3 obejmuje roszczenie. W takim przypadku możemy żądać, aby klient powiadomił nas o przeniesionych wierzytelnościach i ich dłużnikach, podał wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia należności, przekazał odpowiednie dokumenty i powiadomił dłużników (osoby trzecie) o cesji. Ponadto w tym przypadku jesteśmy uprawnieni do odwołania prawa klienta do dalszej sprzedaży i przetwarzania towaru z zastrzeżeniem własności, jak również upoważnienia do ściągania należności.

d) Jeżeli wartość możliwa do uzyskania z zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, na żądanie klienta zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenia.

 

§ 9 Gwarancja

(1) W odniesieniu do praw klienta w przypadku wad fizycznych i prawnych (w tym nieprawidłowej i niepełnej dostawy, jak również nieprawidłowego montażu lub wadliwej instrukcji montażu) obowiązują przepisy ustawowe, o ile poniżej nie ustalono inaczej. W każdym przypadku nie narusza się ustawowych przepisów szczególnych dotyczących ostatecznego wydania konsumentowi nieprzetworzonego towaru, nawet jeśli konsument dokonał jego dalszej obróbki (Roszczenie sprzedawcy o naprawienie szkody do poprzednich sprzedawców zgodnie z § 478 BGB). Roszczenia z tytułu regresu przedsiębiorczego są wykluczone, jeśli wadliwy towar zostanie (np.) poddany dalszej obróbce poprzez montaż w innym produkcie przez klienta lub innego przedsiębiorcę.

(2) Dostawa przedmiotów używanych odbywa się z wyłączeniem rękojmi za wady fizyczne.

(3) Za uzgodnioną jakość towaru uznaje się wyłącznie nasze własne informacje i opis produktu producenta, nie uznaje się natomiast reklam, publicznych oświadczeń i promocji producenta lub innych osób trzecich. Klient nie otrzymuje od nas żadnych gwarancji w znaczeniu prawnym.

(4) Roszczenia klienta z tytułu wad zakładają, że spełnił on swój ustawowy obowiązek kontroli i zgłoszenia (§§ 377, 381 HGB). Dostarczone przedmioty należy zbadać niezwłocznie po ich dostarczeniu klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Kontrola musi być przeprowadzona przez kompetentny personel specjalistyczny. Jeżeli w trakcie dostawy, kontroli lub w późniejszym czasie wystąpią wady, należy nas o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie. W każdym przypadku oczywiste wady należy zgłosić pisemnie w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od dostawy, a wady, których nie można stwierdzić podczas kontroli, w takim samym terminie od ich wykrycia; do dotrzymania terminu wystarczy terminowa wysyłka. Jeżeli klient nie dokona należytej kontroli i/lub nie zgłosi wad, nasza odpowiedzialność za wady, które nie zostały zgłoszone lub zostały zgłoszone nieterminowo lub nieprawidłowo, jest zgodnie z przepisami ustawowymi wykluczona.

(5) Jeżeli dostarczony przedmiot jest wadliwy, możemy najpierw wybrać, czy wykonamy usługę uzupełniającą poprzez usunięcie wady (usunięcie wady), czy też poprzez dostarczenie przedmiotu wolnego od wad (dostawa zastępcza). Nasze prawo do odmowy świadczenia uzupełniającego zgodnie z wymogami ustawowymi pozostaje nienaruszone.

(6) Jesteśmy zobowiązani do wykonania świadczeń zastępczych w zależności od tego, czy klient uiścił należną cenę zakupu. Klient ma jednak prawo do zatrzymania odpowiedniej części ceny kupna w związku z wadą.

(7) Klient powinien zapewnić nam niezbędną ilość czasu i umożliwić nam spełnienie świadczeń zastępczych, w szczególności przekazać odrzucony towar do kontroli. W przypadku dostawy zastępczej klient zobowiązany jest zwrócić nam wadliwą rzecz zgodnie z przepisami ustawowymi. Świadczenie zastępcze nie obejmuje usunięcia wadliwej rzeczy lub jej ponownego zamontowania, jeśli nie byliśmy pierwotnie zobowiązani do jej zamontowania.

(8) Koszty niezbędne do przeprowadzenia kontroli i serwisu uzupełniającego, w szczególności koszty transportu, przejazdu, robocizny i materiałów, jak również koszty rozbudowy i montażu, ponosimy lub zwracamy zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli faktycznie stwierdzono istnienie wady. W przeciwnym razie możemy żądać od klienta zwrotu kosztów powstałych w wyniku nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że klient nie był świadomy istnienia wady.

(9) Roszczenia klienta o odszkodowanie lub zwrot zbędnych nakładów, także w przypadku wad, przysługują tylko zgodnie z §§ 10, 11 i są wykluczone w pozostałych przypadkach.

(10) Zwrot zakupionego towaru lub odstąpienie od umowy są zasadniczo wykluczone. Jeżeli akceptujemy zwrot lub odstąpienie od umowy, naliczana jest opłata za magazynowanie lub opłata za odstąpienie od umowy w wysokości 12,5 % wartości towaru, przy czym minimalna wysokość opłaty wynosi co najmniej 100,00 EUR. Zwracany towar musi być w idealnym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Klient jest odpowiedzialny za zwrot towaru. W przypadku produktów, które są zamawiane oddzielnie w zamówieniu klienta, zwrot lub odstąpienie od umowy są wykluczone. Jeśli produkty są oferowane w akcjach promocyjnych, takich jak gwarancja dostępności, promocje producentów, rabaty takie jak przedłużona gwarancja lub bezpłatne dodanie innych artykułów, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

 

§ 10 Odpowiedzialność

(1) Ponosimy pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Ponadto odpowiadamy bez ograniczeń we wszystkich przypadkach umyślnego i rażącego niedbalstwa, w przypadku podstępnego zatajenia wady, w przypadku rękojmi za wady towaru oraz we wszystkich innych przypadkach ustawowych.

(2) W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność tylko z zastrzeżeniem ustawowo określonych przepisów o ograniczonej odpowiedzialności (np. z powodu zachowania należytej staranności).

a) za szkody wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia,

b) za szkody powstałe w wyniku nieznacznego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymaniu kontrahent może zwykle oczekiwać); w tym przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się do naprawienia przewidywanej, zwykle występującej szkody.

(3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z § 10 ust. 2 obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, za które zgodnie z przepisami prawa ponosimy odpowiedzialność, lub na ich korzyść. Nie obowiązują one, jeśli podstępnie zatailiśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości towaru oraz w przypadku roszczeń klienta na podstawie Ustawa o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz).

(4) Z powodu naruszenia obowiązku, który nie jest wadą, klient może odstąpić od umowy lub odwołać ją tylko wtedy, gdy to my ponosimy odpowiedzialność za naruszenie obowiązku. Jednocześnie zastosowanie mają ustawowe wymogi i konsekwencje prawne.

(5) Zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować, że przesyłanie danych przez Internet będzie zawsze wolne od błędów i / lub będzie zawsze dostępne. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za stałą i nieprzerwaną dostępność strony internetowej i oferowanych na niej usług.

(6) Klient przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z udostępnionymi mu dokumentami i danymi oraz że Memodo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy. Memodo nie ponosi odpowiedzialności za wady materiałowe i wady prawne treści tekstowych, w szczególności w odniesieniu do ich poprawności, dokładności, nieobciążenia prawami własności intelektualnej osób trzecich, kompletności i/lub użyteczności.

 

§ 11 Przedawnienie

(1) Roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych przedawniają się po upływie roku od dostawy, odmiennie od treści § 438 ust. 1 nr 3 BGB.

(2) Jeśli towar związany jest z budynkiem lub rzeczą, która zgodnie z normalnym przeznaczeniem została użyta do budowy budynku i spowodowała jego wadę (materiał budowlany), wówczas zgodnie z przepisami ustawowymi termin przedawnienia wynosi pięć lat od dostawy (§ 438 ust. 1 nr 2 BGB). Pozostałe ustawowe regulacje szczególne dotyczące przedawnienia pozostają nienaruszone, (w szczególności § 438 ust. 1 nr 1, ust. 3, §§ 444, 445 b BGB).

(3) Powyższe terminy przedawnienia prawa sprzedaży obowiązują również dla umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu wad towaru, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby w poszczególnych przypadkach do skrócenia terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze klienta zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a) niniejszych Ogólnych Warunków Umownych oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt przedawniają się wyłącznie po upływie ustawowych terminów przedawnienia.

 

§ 12 Miejsce spełnienia świadczenia, prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu

(1) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań do dostawy z naszej strony oraz pozostałych zobowiązań umownych jest nasz magazyn w 85435 Erding, Justus-von-Liebig-Strasse 1-3.

(2) W odniesieniu do niniejszych Ogólnych Warunków Umownych oraz stosunku umownego pomiędzy nami a klientem obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(3) Jeśli klient jest kupcem w rozumieniu Kodeksu Handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego, Monachium jest wyłącznym - także międzynarodowo - miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB. Ponadto przysługuje nam prawo do wytoczenia powództwa w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

 

§ 13 Prawa autorskie

Posiadamy prawa autorskie do wszystkich zdjęć, filmów i tekstów, które zostały opublikowane w naszym sklepie internetowym. Wykorzystywanie zdjęć, filmów i tekstów bez naszej wyraźnej zgody jest niedozwolone.

 

§ 14 System bonusowy Memodo w Niemczech

(1) Przy zamówieniach w naszym sklepie internetowym stosujemy system bonusowy. System bonusowy dzieli się na "Punkty statusowe" i "Punkty bonusowe".

(2) Punkty statusowe nie mają wartości pieniężnej, lecz służą jedynie do klasyfikacji klienta. W zależności od ilości zdobytych punktów statusowych można osiągnąć różne poziomy partnerskie (brązowy, srebrny, złoty lub platynowy), co daje danemu klientowi możliwość korzystania z ulepszonego serwisu, obniżek cen lub wsparcia marketingowego. Odpowiednie przywileje statusowe są zdefiniowane szczegółowo na dedykowanej stronie internetowej.

(3) Punkty bonusowe mają charakter czysto pieniężny i można je wymienić wyłącznie na zamówienia w sklepie internetowym Memodo. Klient uczestniczący w systemie bonusowym otrzymuje 1 punkt bonusowy dopisywany do jego konta punktowego za każdy pełny zakup o wartości 10,00 EUR netto podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Punkty bonusowe mogą być następnie zbierane lub wymieniane na nowe zamówienia. W przypadku realizacji punktów bonusowych, zmniejszają one kwotę zakupu przy nowym zamówieniu. Zastosowanie mają następujące zasady: 1 punkt bonusowy odpowiada 0,05 EUR.

(4) Procedura ( uznanie, realizacja, naliczenie i wygaśnięcie)

  • Punkty bonusowe i punkty statusowe są dopisywane do odpowiedniego konta klienta w dniu wykonania usługi, tj. dopiero po wysłaniu zamówionych towarów przez Memodo i wystawieniu faktury.
  • Punkty bonusowe można wymienić wyłącznie za pośrednictwem pola wprowadzania danych w sklepie internetowym. Wypłata gotówkowa nie jest możliwa.
  • W przypadku zwrotu towaru, anulowania zamówienia lub niedokonania płatności, punkty bonusowe i punkty statusowe przyznane za dane zamówienie są odejmowane z konta punktowego klienta.
  • Niewykorzystane punkty bonusowe tracą ważność najpóźniej po sześciu miesiącach braku aktywności na koncie klienta.

(5) Warunki uczestnictwa: Do udziału w systemie bonusowym Memodo uprawnione są wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające dostęp do sklepu internetowego Memodo od Memodo GmbH. Memodo zastrzega sobie prawo do wyłączenia z systemu bonusowego pojedynczych przedsiębiorstw, takich jak dealerzy, odbiorcy hurtowi i producenci.

(6) Wyłączenie z systemu bonusowego: Klienci mogą również w każdej chwili zostać wykluczeni z systemu bonusowego Memodo (również z mocą wsteczną). Powodem tego mogą być na przykład: specjalne umowy z klientem, opóźnienia w płatnościach, wszczęcie postępowania upadłościowego wobec klienta lub spory prawne. W przypadku późniejszego wykluczenia klienta z systemu bonusowego Memodo, jego punkty bonusowe i statusowe zostaną usunięte bez możliwości ich wymiany.

(7) Postanowienai niniejszego § 14 obowiązują wyłącznie użytkowników/klientów mających swoją siedzibę na terenie Niemiec.

04.10.2023 

II Informacje dla klienta.

 

1. Dane identyfikacyjne sprzedawcy / dostawcy

Memodo GmbH

Eichenstraße 11 a-d

85445 Oberding

Niemcy

Telefon: +49 89 904 10 15 00

E-Mail: info@memodo.de

 

2. Polityka prywatności

Wszystkie podane przez Państwa dane osobowe (tytuł, nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, dane bankowe, numer karty kredytowej) wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z przepisami polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

Nasze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem https://www.memodo.pl/ochrona-danych-osobowych. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: datenschutz@memodo.de 

 

Ostatnio oglądane